برای پرداخت کارت به کارت در ایران، بانک صادرات شماره کارت:

 6037 6917 8200 9450

البرز حسینی‌ 

برای پرداخت به حساب در دانمارک‌:

Dansk Bank

Reg. No. 3409

Account No. 0011358233

Ellwand

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.